مزایای گیربکس اتوماتیک چیست؟

مزایای گیربکس اتوماتیک چیست؟