میل تعادل چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟

میل تعادل چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟