گیربکس کتابی چیست؟و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

گیربکس کتابی چیست؟و نحوه عملکرد آن چگونه است؟