بوش خودرو چیست؟ و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

بوش خودرو چیست؟ و نحوه عملکرد آن چگونه است؟