وظیفه کاتالیزور خودرو چیست؟

وظیفه کاتالیزور خودرو چیست؟