کوئل خودرو چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

کوئل خودرو چیست؟ و چه کاربردی دارد؟