بلوک سیلندر خودرو چیست؟ و چه اجزایی دارد؟

بلوک سیلندر خودرو چیست؟ و چه اجزایی دارد؟