دیفرانسیل خودرو چیست؟ و چگونه کار می کند؟

دیفرانسیل خودرو چیست؟ و چگونه کار می کند؟