وظیفه گیربکس خودرو چیست؟

وظیفه گیربکس خودرو چیست؟