بوق خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟

بوق خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟