سیبک فرمان خودرو چیست و چه وظیفه ای دارد؟

سیبک فرمان خودرو چیست و چه وظیفه ای دارد؟