سنسور دمای آب خودرو چیست؟

سنسور دمای آب خودرو چیست؟