مایع تمیزکننده کاتالیزور چیست؟

مایع تمیزکننده کاتالیزور چیست؟