علت لرزش خودروی اتوماتیک چیست؟

علت لرزش خودروی اتوماتیک چیست؟