علت خرابی ترمز خودرو چیست؟

علت خرابی ترمز خودرو چیست؟