علت خاموش شدن ناگهانی خودرو چیست؟

علت خاموش شدن ناگهانی خودرو چیست؟