علت لرزش دنده خودرو چیست؟

علت لرزش دنده خودرو چیست؟