علت بازیافت کاتالیزور چیست؟

علت بازیافت کاتالیزور چیست؟