علت صدای اضافه موتور خودرو چیست؟

علت صدای اضافه موتور خودرو چیست؟