دلیل خرابی سیستم فرمان هیدرولیک چیست؟

دلیل خرابی سیستم فرمان هیدرولیک چیست؟