علت صدای زیاد اگزوز چیست؟

علت صدای زیاد اگزوز چیست؟