علت خرابی کیلومتر شمار چیست؟

علت خرابی کیلومتر شمار چیست؟