علت بهم خوردن میزان فرمان چیست؟

علت بهم خوردن میزان فرمان چیست؟