عملکرد قفل مرکزی چگونه است؟

عملکرد قفل مرکزی چگونه است؟