میل لنگ چیست؟ و چه نقشی در موتور ماشین دارد؟

میل لنگ چیست؟ و چه نقشی در موتور ماشین دارد؟