معایب گیربکس اتوماتیک چیست؟

معایب گیربکس اتوماتیک چیست؟