نحوه عملکرد و طرز کار دینام چگونه است؟

نحوه عملکرد و طرز کار دینام چگونه است؟