عملکرد منبع اگزوز چگونه است؟

عملکرد منبع اگزوز چگونه است؟