رنگ روغن گیربکس چگونه است؟

رنگ روغن گیربکس چگونه است؟