نحوه عملکرد فن خودرو و انواع آن؟

نحوه عملکرد فن خودرو و انواع آن؟