عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک چگونه است؟

عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک چگونه است؟