سیستم جرقه زنی چگونه کار می کند؟

سیستم جرقه زنی چگونه کار می کند؟