گیربکس صنعتی چیست؟ و انواع آن کدامند؟

گیربکس صنعتی چیست؟ و انواع آن کدامند؟