عملکرد سیستم انژکتور چگونه است؟

عملکرد سیستم انژکتور چگونه است؟