کاربرد منیفولد در خودرو چیست؟

کاربرد منیفولد در خودرو چیست؟