عملکرد کیلومتر شمار چگونه است؟

عملکرد کیلومتر شمار چگونه است؟