عملکرد فن رادیاتور چگونه است؟

عملکرد فن رادیاتور چگونه است؟