دلایل خاموش شدن خودرو در حال حرکت؟

دلایل خاموش شدن خودرو در حال حرکت؟