وظیفه کمک فنر چیست و چه کاری انجام می دهد ؟ 

وظیفه کمک فنر چیست و چه کاری انجام می دهد ؟