خودروی هوشمند چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

خودروی هوشمند چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟