علائم خرابی ایسیو خودرو چیست؟

علائم خرابی ایسیو خودرو چیست؟