علت دود کردن ماشین بعد از برداشتن کاتالیزور چیست؟

علت دود کردن ماشین بعد از برداشتن کاتالیزور چیست؟