اهمیت بالانس چرخ ها در چیست؟

اهمیت بالانس چرخ ها در چیست؟