علت ریپ زدن پراید و راهکار حل آن

علت ریپ زدن پراید و راهکار حل آن