دلیل خالی شدن باتری خودرو چیست؟

دلیل خالی شدن باتری خودرو چیست؟