علت کشیده شدن خودرو و یاغی شدن آن چیست؟

علت کشیده شدن خودرو و یاغی شدن آن چیست؟