علت ریپ زدن خودرو در حالت گاز

علت ریپ زدن خودرو در حالت گاز