عملکرد زنجیر تایم چگونه است؟

عملکرد زنجیر تایم چگونه است؟