زمان تعویض تسمه تایم و علائم خرابی آن؟

زمان تعویض تسمه تایم و علائم خرابی آن؟