عملکرد چراغ راهنما و فلاشر خودرو چگونه است؟

عملکرد چراغ راهنما و فلاشر خودرو چگونه است؟